top of page

Algemene voorwaarden

Algemene bepalingen behorend bij de behandelingsovereenkomst tussen de therapeut van Praktijk Veerkracht en de cliënt / de cliënten.

Zorgaanbieder: Praktijk Veerkracht

Beroepsvereniging: FVB Federatie Vaktherapeutische Beroepen. Web: fvb.vaktherapie.nl | Adres: Fivelingo 253 | 3524 BN | Utrecht | E: info@vaktherapie.nl


Koepel: Register vaktherapieën. Dit is een overkoepelende organisatie die beroepsbeoefenaren binnen de complementaire zorg certificeert en registreert. Web: registervaktherapie.nl | Adres: Leidseplein 5 | 1017 PR Amsterdam | Telefoon: (020) 428 41 45 | E: info@registervaktherapie.nl


Klacht- en tuchtrecht: NIBIG (Nederlands Instituut voor Belangenbehartiging Integrale Gezondheidszorg) Adres: Haven West 9 | 7731 GS | Ommen | E: info@nibig.nl (algemene informatie) Het tuchtrecht is rechtspraak waarbij het tuchtcollege beoordeelt of een arts of andere hulpverlener volgens de voor hem geldende professionele standaard heeft gewerkt. Het tuchtrecht is bedoeld om de kwaliteit van de beroepsuitoefening te bevorderen en bewaken.

Klachtenregeling: De klachtenfunctionaris is het tussenstation tussen het klacht- en tuchtrecht van FVB en register vaktherapie en de geschillencommissie van het NIBIG. Geschillencommissie van het NIBIG voorziet in beslechting van geschillen wanneer cliënten en zorgaanbieders er, ondanks de inzet van een onafhankelijke klachtenfunctionaris, niet uitkomen om een klacht op te
lossen. Sinds 1 januari 2017 geldt de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). Artikel 18 van deze wet beschrijft de verplichting tot aansluiting bij een erkende geschillencommissie voor alle zorgaanbieders in Nederland.


WGBO: In de WGBO (Wet inzake de geneeskundige behandelingsovereenkomst) staan de rechten en plichten van mensen die zorg krijgen.

 

Toepasselijkheid en totstandkoming van de behandelovereenkomst

1.        
Indien cliënt na het eerste kennismakingsgesprek een nieuwe datum heeft afgesproken voor een vervolggesprek, is er sprake van een behandelingsovereenkomst. Deze behandelingsovereenkomst wordt op schrift vastgelegd. De sessies duren één of ander half uur en vinden met een zekere regelmaat plaats, zodat er een doorgaand proces kan ontstaan. U kunt zonder verwijzing van een arts of specialist bij de zorgverlener terecht. Echter indien aanvullende informatie wenselijk is, zal de zorgverlener contact kunnen opnemen met jouw huisarts, ARBO-arts of andere specialist. Dit gaat altijd in samenspraak en overleg met jou en jij ondertekent in de behandelovereenkomst voor toestemming van deze overdracht. Wanneer andersoortige behandeling gewenst is, zal de zorgverlener je doorverwijzen naar een andere zorginstelling of specialist.

 

2.        
De behandelingsovereenkomst is tweeledig;

a. De therapeut en de cliënt gaan een relatie met elkaar aan voor een bepaalde periode in de   verhouding therapeut – cliënt.

b. De behandeling heeft betrekking op de door cliënt aangedragen hulpvraag en behandeldoelen. Deze kunnen lopende het traject worden bijgesteld en gespecificeerd.

 

3.        
De overeenkomst kan op de volgende manieren of door de volgende omstandigheden worden beëindigd:

a. Therapeut en cliënt bepalen in gezamenlijk overleg dat geen sessies meer nodig zijn;

b. Cliënt geeft aan, het liefst mondeling en anders schriftelijk/ via email dat hij/ zij geen sessies meer wil afspreken;

c. De therapeut geeft aan, het liefst mondeling en anders schriftelijk/ via email, geen sessies meer te zullen geven;

d. Cliënt houdt zich herhaaldelijk niet aan de algemene bepalingen uit deze behandelingsovereenkomst of aan afspraken die gedurende de sessies zijn gemaakt tussen cliënt en de therapeut;

e. De therapeut is van mening dat in verband met de problematiek van de cliënt en de competentie van de therapeut, de therapeut niet bekwaam is de cliënt te begeleiden. Dit is in ieder geval aan de orde wanneer de problematiek direct verband houdt met contra-indicaties.

4.        
De overeenkomst eindigt van rechtswege indien er geen sessie afgesproken is voor een termijn van langer dan drie maanden na de laatst gehouden sessie, tenzij uitdrukkelijk anders afgesproken tussen therapeut en cliënt. Op het moment dat de zorgverlener ziek is, vindt er geen vervanging plaats. De therapie gaat dan niet door en wordt naar een andere datum/ tijd verplaatst. In geval van langdurige ziekte wordt in overleg met jou vervanging geregeld, of wordt de therapie stopgezet. Bij overlijden van de therapeut wordt de cliënt benaderd door de waarnemer van de praktijk om de cliënt te informeren.


Betaling

5.        
Bij het aangaan van de overeenkomst wordt voor een te houden sessie een bedrag per sessie  

afgesproken. Dit is opgenomen in de behandelovereenkomst. Een overzicht van de tarieven zijn ook terug te vinden op de website van Praktijk Veerkracht: veroniquevanderwoude.nl
De cliënt krijgt wekelijks of maandelijks een nota via het elektronisch cliënten dossier of anders indien afgesproken. De nota dient binnen 14 dagen betaald te zijn. Je kunt de nota overmaken via IDEAL, de QR code of IBAN overschrijving. Bij niet tijdige betaling kunnen de wettelijke rente- en administratiekosten in rekening worden gebracht. Mocht betaling uitblijven dan zal een incassobureau worden ingeschakeld. Extra gemaakte kosten zullen altijd aan de cliënt worden doorberekend.

Praktijk Veerkracht is opgenomen in het AGB (Een Algemeen Gegevens Beheer-code) register, wat maakt dat de behandeling mogelijk gedeeltelijk vergoed kan worden vanuit het aanvullende pakket van de zorgverzekeraars. Jij dient zelf vooraf te informeren wat jouw vergoedingsmogelijkheden zijn. Belangrijk daarbij is om te weten dat de zorgverlener lid is van de FVB Beroepsvereniging en is aangesloten bij het register Vaktherapie en voldoet aan de eisen die gesteld worden op het gebied van Medische Basiskennis. Meer informatie vindt u op de website van Praktijk veerkracht: veroniquevanderwoude.nl
 

6.        
Indien sprake is van het bepaalde in punt 4 dan wordt bij een nieuwe afspraak een nieuwe overeenkomst van kracht met mogelijk een ander uurtarief.


Annulering

7.        
Indien verhinderd dient een afgesproken sessie 48 uur / twee  werkdagen van te voren te worden afgemeld. De therapeut brengt de kosten voor deze gemiste sessie in rekening wanneer cliënt zich niet tijdig heeft afgemeld, ongeacht de reden voor afmelding. Dit geldt ook wanneer de cliënt om welke reden dan ook, niet komt op afgesproken tijd en dag. Op de nota staat dan ‘niet verschenen’. Deze nota is niet te declareren bij de zorgverzekeraar.


Dossiervoering

8.        
De therapeut houdt een dossier bij van aantekeningen van de gehouden sessies en andere

relevante documenten, dat op diens verzoek door de cliënt kan worden ingezien. Indien gewenst kan tegen betaling van 15 ct per pagina (een deel van) het dossier worden gekopieerd.

 

9.        
De therapeut houdt zich aan zijn geheimhoudingsplicht. Gegevens van de cliënt worden alleen met diens uitdrukkelijke goedkeuring aan derden (artsen en andere therapeuten) overhandigd of medegedeeld.

 

10.      
Indien cliënt, diens huisarts of andere behandelaar een schriftelijke rapportage of collegiaal overleg verlangt van het gehouden behandelingstraject met cliënt dan wordt hiervoor een factuur gestuurd aan de cliënt. Deze factuur behelst de gewerkte minuten maar met een maximaal van twee uur arbeid tegen het in de overeenkomst met de cliënt afgesproken uurtarief.

Klachtenregeling
11.      
De therapeut is aangesloten bij de beroepsvereniging van FVB Federatie Vaktherapeutische Beroepen. De regels van deze beroepsvereniging zijn op de therapeut van toepassing. De cliënt kan zich met klachten over de therapeut bij deze beroepsvereniging melden. E: info@vaktherapie.nl

 

Sociale code en aansprakelijkheid

12.      
Cliënt gedraagt zich als een gast; hij/ zij houdt zich aan de regels van de gastvrouw (de therapeut). Er wordt tijdens een sessie niet gerookt en geen alcohol gedronken. De kosten van vernieling van eigendommen van de therapeut door de cliënt, zullen op cliënt worden verhaald. Van iedere vorm van mishandeling van de therapeut door de cliënt zal te allen tijde aangifte bij de politie worden gedaan.

 

13.      
Veronique van der Woude van Praktijk Veerkracht is niet aansprakelijk voor eventuele nadelige gevolgen die zijn ontstaan doordat cliënt onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, dan wel doordat cliënt voor hem bekende en beschikbare informatie aanwezig in medische dossiers van arts/ specialist of andere behandelaar, niet heeft verstrekt. Jij bent zelf verantwoordelijk voor het geven, gevraagd of ongevraagd, van de juiste informatie tijdens het behandelingstraject. Je bent verantwoordelijk voor jouw eigen proces. Dit betekent dat als jij vindt dat de behandeling niet helpt, je iets niet begrijpt of het ergens niet mee eens bent, jij dit zelf aangeeft. Dit geld ook voor eventuele wijzigingen ten aanzien van het medicijngebruik, gezondheid, zorgverzekering, huisarts, et cetera.

 

14.      
Veronique van der Woude van Praktijk Veerkracht is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan aan eigendommen van de cliënt door parkeren op of het betreden van het terrein aan de Almstraat 15 te ‘s- Hertogenbosch, noch voor andere schade ontstaan door betreden van de praktijk, de hal en het gebruikmaken van het toilet.
 

15.      
Veronique van der Woude van Praktijk Veerkracht heeft een beroeps- en bedrijfsaansprakelijksverzekering. Deze aansprakelijkheidsverzekering beschermt Praktijk Veerkracht tegen de financiële gevolgen van fouten die gemaakt zijn of schade die zijn veroorzaakt tijdens de uitoefening van het beroep en in de praktijk. Indien de zorgverlener aansprakelijk wordt bevonden voor geleden schade gelden de voorwaarden van de beroeps- en bedrijfsaansprakelijksverzekering van de VvAA. Praktijk Veerkracht is eveneens in het bezit van een rechtsbijstandverzekering welke is afgesloten bij VvAA, die dekkend is voor de WKKGZ.

 

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

16.      
De meldcode is een code waarin staat hoe een zorgverlener moet omgaan met het signaleren en melden van huiselijk geweld en kindermishandeling. Iedere zorgverlener met een beroepsgeheim heeft op basis van de wet op jeugdzorg het recht om vermoedens van kindermishandeling te melden. Het meldrecht omvat het recht om op verzoek van het Meldpunt Kindermishandeling informatie te verstrekken over de ouders en/of het kind, zo nodig zonder toestemming van het kind en/of ouder.

 

AVG

17.      
Veronique van der Woude van Praktijk Veerkracht houdt persoonsgegevens bij van cliënten en is op basis daarvan onderhevig aan de AVG. Daarover kun je op de website van Praktijk Veerkracht meer informatie vinden zoals de privacyverklaring.

Voor het hebben van een  betrouwbare therapeutische werkrelatie.
bottom of page