In therapie

Tarieven voor verschillende sessies

Intake en therapiesessie (50 tot max 60 minuten) normaal tarief                                          90 euro BTW vrij
Intake en therapiesessie (50 tot max 60 minuten) voor studenten en minima tarief           80 euro BTW vrij
Systeemtherapie partners (50 tot max 60 minuten)                                                                110 euro BTW vrij
Telefonische kennismaking (10 tot max 20 minuten)                                                               Gratis

Als particulier cliënt is er geen verwijzing nodig van je huisarts en blijft je privacy gewaarborgd. Je behandelgegevens worden niet meegedeeld aan derden, ook niet aangeleverd bij het landelijke DBC-Informatiesysteem DIS via de zorgverzekeraar. Op de nota staat onder begeleidingsvorm: GGZ vaktherapie prestatiecode 24514 (landelijk bekend bij zorgverzekeraars) en AGB code 90-25 conform de beroepsvereniging waar ik voor gekozen heb mij bij aan te sluiten. Mocht het nodig zijn dat de therapie anders omschreven wordt, dan kan dit in overleg.

Belangrijk is dat er een mate van betrouwbaarheid is in je leven, voordat je met traumabehandeling kan starten. Sucidale gedachten en automutilerend gedrag kan behandeld worden. Actueel suïcidaal gedrag en ernstige verslavingsproblematiek, waarin je niet garant kunt staan voor je eigen keuzes, kan ik als zelfstandig therapeut niet behandelen. Dit omdat ik geen acute noodhulp aanbied. Ik moet je dan doorverwijzen naar de beschikbare diensten van het GGZ en naar de 24-uurs crisisdiensten. Ook al laten deze, door alle bezuinigingen of gebrek aan kennnis over de gevolgen van trauma, soms te wensen over. Ik kan in een intakegesprek samen met jou onderzoeken welke stappen je kunt zetten om naar de juiste voorwaarden toe te werken,  zodat je aan je herstel kan werken binnen traumatherapie. 
 

Minimaal binnen 48 uur van te voren kun je de gemaakte afspraak gratis afzeggen. Het weekend en de feestdagen niet meegerekend. Houd er alsjeblieft rekening mee dat ik bij niet tijdig annuleren/wijzigen genoodzaakt ben om de sessie, met het volledige tarief, in rekening te brengen. Hierin is over en weer betrouwbaarheid belangrijk om te werken vanuit een veilige werkrelatie tussen cliënt en therapeut, en deze te kunnen behouden.


Beroepsvereniging FVB en NVBT

Een kwaliteitswaarborg vanuit Praktijk Veerkracht wordt ondermeer gegeven door te voldoen aan de beroepscode en onder het klacht- en tuchtrecht van de beroepsvereniging te vallen aangaande Wet Jeugdzorg en Wet langdurige zorg, en te voldoen aan de regristratieverplichtingen van het Nederlands Intituut voor Belangbehartiging Integrale Gezondheidzorg (NIBIG)/ Wet Kwaliteit Klachten en Geschillenregeling (Wkkgz). Van Integrale zorg spreekt men als complemantaire alternatieve en reguliere zorg elkaar ontmoeten. Het NIBIG werkt samen met het Klachtenportaal Zorg.

 


Geregistreerd lid bij NIBIG als Wkkgz therapeut nummer: 99527724
Geregistreerd lidvan de overkoepelende vereniging FVBnummer: 106794
Federatie Vaktherapeutische Beroepen
Geregistreerd lid van de beroepsvereniging NVBTtevens nummer: 106794.
Nederlandse vereniging voor beeldende therapie
Geregristreerd lid van onafhankelijk register vaktherapie SRVB nummer: 6794
Geregristreerd bij Stichting Kwaliteitsregister Jeugd SKJ nummer: 100021886
AGB code zorgprofessional: 90102396 
AGB code Praktijk Veerkracht:90061847
KvK:65025997
KvK activiteiten SBI code: 86913 Praktijken van psychotherapeuten en psychologen. Traumatherapeut specialist in hechting. Het aanbieden van therapie en begeleiding zoals opvoedingsondersteuning en begeleiding bij de psychische stabiliteit.

 

Vergoeding

Er zijn verschillende mogelijkheden om de kosten van de therapie (voor een gedeelte) terug te krijgen. Onderstaande lijst is een momentopname en een tegemoetkoming aan de vraag van cliënten over hoe ze hun therapie vergoed kunnen krijgen. Het is geen uitputtende lijst en er kunnen geen rechten aan deze informatie worden ontleend. Controleer altijd of deze opties al dan niet van toepassing zijn op jouw persoonlijke situatie.

Helaas is het nog niet mogelijk om jeugdigen aan te melden via een bepaling of verlengbeschikking jeugdzorg. Specialistische jeugdzorg wordt door de gemeente gecontracteerd en de gemeente ’s-Hertogenbosch geeft aan dat deze momenteel verzadigd is. Hierom kom ik  (voorlopig) niet in aanmerking voor deze erkenning als specialistische zorgaanbieder. Ik bied dus geen zorg in natura.U kunt wel bij de gemeente een specifieke individuele beschikking aanvragen voor mijn praktijk. U moet dan specifiek kunnen beargumenteren waarom uw tienerdochter of zoon binnen Praktijk Veerkracht het beste op haar of zijn plek zou zijn.

Zorgverzekering

Er zijn verschillende verzekeringen die (een gedeelte) van de kosten van de therapie vergoeden. De volgende website heeft waardevolle informatie: http://www.zorgwijzer.nl/vergoeding/vaktherapie
Controleer altijd rechtstreeks bij je zorgverzekering of in jouw specifieke situatie de therapie vergoed wordt, om teleurstellingen te voorkomen.

PGB-Jeugdzorg

Voor jeugdigen tot 18 jaar bestaat de mogelijkheid om een Persoonsgebonden Budget Jeugdzorg in te zetten voor de te maken kosten van de therapie. Ouders kunnen met een PGB zelf de zorg inkopen. Of een kind voor een PGB in aanmerking komt, en de hoogte daarvan, wordt beoordeeld door de gemeente. Deze kun je aanvragen via het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg). Informatie over het persoonsgebonden budget: www.pgb.nl

PGB-WMO

PGB Wet Maatschappelijke Ondersteuning is niet bedoeld voor therapie, maar kan wel ingezet worden voor begeleiding bij de psychische stabiliteit. Als je in aanmerking wilt komen voor begeleiding vanuit mijn praktijk via een PGB-WMO dan zal er goed afgestemd moeten worden welke begeleiding aansluitend is. Als je hierin de mogelijkheden wilt onderzoeken dan kan dit in een persoonlijk contact.

 

 

Bij arbeidsgeretaleerde problemen

Vraag bij je bedrijfsarts en of werkgever wat de mogelijkheden zijn, om frequent of langdurig ziekteverzuim te voorkomen.  Dikwijls zijn er regelingen waar je gebruik van kunt maken, zodat je therapie (gedeeltelijk) vergoed wordt. 

 

 

Bijzondere bijstand

Mocht je een uitkering hebben dan kun je via de Gemeentelijke Sociale Dienst Bijzondere bijstand aanvragen voor een therapietraject. Belangrijk is dat je met goede argumenten kan vertellen waarom je zorg wilt binnen praktijk Veerkracht. 

 

 

Belastingen

Therapiekosten die niet elders vergoed worden, kun je bij de belastingen opgeven als bijzondere ziektekosten. Kijk goed naar de voorwaarden, en de drempel die je eerst zelf moet betalen, voordat je de kosten opgeeft als aftrekbaar.

ZZP'ers en freelancers kunnen de kosten meenemen in de bedrijfskosten.

 


Studenten 


Er zijn speciale regelingen voor studenten waar subsidiegelden voor zijn. Vraag aan je decaan of deze mogelijkheden ook voor jouw specifieke situatie toepasbaar is.